کلمه کلیدی را تایپ کنید

تعمیرات و بازسازی پمپ های صنعتی

تعمیرات و بازسازی پمپ های صنعتی

• مونتاژ و دمونتاژ دقیق انواع پمپ های صنعتی

•- اجرای عملیات سند بلاست بر روی پمپ های صنعتی

• بازسازی و پوشش دهی ایمپلرها پمپ های صنعتی

• ترمیم – بازسازی و پوشش دهی بدنه پمپ های صنعتی

• مونتاژ – نصب پمپ بر روی بیس وتنظیم

• - هم محوری و راه اندازی و بالانس پمپ های صنعتی