کلمه کلیدی را تایپ کنید

تعمیر اساسی شیرالات صنعتی

تعمیر اساسی انواع شیرالات صنعتی

• تجهیز کارگاه در محل کارفرما با همه تجهیزات مورد نیاز و انجام تعمیرات و تست psv ها در اورهال مجتمع ها

بررسی وضعیت ظاهری ول و-انجام تست بادی و سیت – گزارش شرح خرابی ولو

• تعویض قطعات آب بند کننده ولوها مانند پکینگ ها و اورینگ ها

• ترمیم و بازسازی اساسی قطعات آب بندی ولوها شامل پلاگ و سیت

• ساخت قطعات داخلی ولو ها از قبیل پلاگ ها – استم - تریم - هندویل و...

• انجام تست های مختلف و رفع عیب و کالیبراسیون انواع psv ها - شیرهای اطمینان -