کلمه کلیدی را تایپ کنید

پدیده کاویتاسیون( cavitation )

پدیده کاویتاسیون( cavitation )

پدیده کاویتاسیون( cavitation )

پدیده کاویتاسیون( cavitation ) :

بيشتر ماشين‏ها نقاط ضعفي دارند که مي‏توان آنها را پاشنه آشيل  ماشين‏ها دانست. پاشنه آشيل پمپ‏ها (به ويژه پمپ‏هاي گريز از مرکز) قسمت مکش آنهاست.
اگر شرايط بهره برداري از سيستم به گونه‏اي باشد که سيال مورد انتقال به شکل مايع به دهانه پمپ برسد، پمپ در انتقال مايع به محل موردنظر کمتر دچار مشکل مي‏گردد. بيشتر مشکل‏ها و خرابي‏هاي پمپ‏هاي گريز از مرکز، به قسمت مکش آنها مربوط مي‏شود که هوا گرفتن و بروز پديده کاويتاسيون جزو مشکلات متداول است. کاويتاسيون مختص پمپ‏ها نيست و مي‏تواند در هر سيستم انتقال مايع (همچون لوله‏ها، شيرها و …) رخ دهد.
در يک تعريف ساده، کاويتاسيون عبارت است از تشکيل حباب‏هاي گاز در قسمت مکش (در اثر کاهش فشار)، ورود حباب‏ها به درون پروانه و پوسته، ترکيدن حباب‏ها داخل پروانه و پوسته (در اثر افزايش فشار)، آزاد شدن انرژي و بروز خرابي در قطعات پمپ.
انرژي آزادشده در اثر ترکيدن حباب‏ها، همان انرژي نهان تبخير مايع است که در زمان تبخير به مايع داده مي‏شود. از نظر لغوي، کاويتاسيون معادل “حفره‏زائي” است، چرا که در اثر جوشش  مايع، حباب‏هاي بخار به وجود مي‏آيند و هم‏زمان با آن گازهاي حل‏شده در مايع آزاد مي‏شوند و در درون مايع حفره‏هايي  تشکيل مي‏شوند که از حباب‏هاي گاز و بخار پر شده‏اند. اين حباب‏ها در منطقه فشار قوي مي‏ترکند و از گاز به شکل مايع در مي‏آيند  و در پي آن، حفره‏ها محو مي‏شوند که البته در مجاورت سطوحي که حفره‏ها با آنها در تماس بوده‏اند آسيب‏هايي بر جاي مي‏ماند. به همين خاطر اين پديده حفره‏زايي يا کاويتاسيون ناميده مي‏شود و ذاتاً فرآيندي هيدروديناميک است.

                       

پدیده کاویتاسیون

پدیده کاویتاسیون