کلمه کلیدی را تایپ کنید

ايمني و محيط زيست | HSE

ايمني و محيط زيست | HSE

ايمني و محيط زيست | HSE

ایمنی بهداشت محیط زیست

بهداشت، ايمني و محيط زيست

بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمانها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده  است، با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناسي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.

گسترش مواد و تكنولوژي نوين گرچه رفاه را افزايش مي دهد اما به موازات خود مخاطرات جديدي را نيز پيش روي بشر قرار مي دهد كه غلبه بر آن نيازمند احساس مسئوليت همگاني در اجراي برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي محافظت از جان انسانها، محيط زيست و سرمايه هاي ملي مي باشد. تكرا حوادث مشابه و ضعف در اثربخشي تمهيدات كنترلي مسئولين را برآن داشت تا با تأمل در طرح و برنامه هاي كنترل حوادث شركتهاي نفتي معتبر دنيا به تحقيق پيرامون علل موفقيت هر يك بپردازند. تجارب شركت هاي نفتي موفق و معتبر در دنيا بيانگر تغيير نگرش واكنشي به نگرش پيشگرانه در برنامه هاي كنترلي حوادث بوده است. اين نگرش آنها را به سمت ايجاد يكپارچگي در مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست سوق داده است.

با چنين رويكردي كه در آن مديريت ريسك را منوط به بررسي جنبه ها و مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي مي دانستند قابليت شركت ها در مباحث مذكور افزايش يافت و نتايج رضايت بخش و مطلوبي را براي آنها فراهم آورد. در صنعت نفت نيز پس از بررسي عملكرد شركت هاي موفقي نظير Shell و Total همچنين نحوة مديريت برنامه هاي مرتبط با كنترل حوادث، با اين باور كه ايجاد روندي سيستماتيك در وهلة اول و توسعه نگرش پيشگيرانه (Proactive) در مرحلة بعدي، صنايع ما را به طرح و برنامه هاي بهبود يافته و اثربخش با به كارگيري ابزارها و تكنولوژي نوين قادر خواهد ساخت به اين عرصه وارد گرديد.

ایمنی و دستورالعمل HSE در کلان مهر البرز

بى شك ايمنى اولين و مهمترين اولويت ما در كار است. تمام تلاش ما در اين مجموعه بر اين است كه بالاترين سطح ايمنى و ملاحظات زيست محيطى را براى مشتريان و كارفرمايان مهيا كنيم. يكى از افتخارات بزرگ کلان مهر اين است كه در طى سال ها وپروژه های موفق خود، حتى يك حادثه را نيز تجربه نكرده وكوچكترين صدمه جانى به پرسنل وارد نشده است. اين در حالى است كه ماهيت كارهاى حوزه فعاليت اين شركت

حوزه فعاليت اين شركت همراه مخاطرات بسيار زيادى است . اما همانطور كه پرواضح است، اهتمام تام و تمام مسئولين اجرايى شركت بر حفظ امنيت و سلامت كاركنان، اين كارنامه درخشان را حاصل نموده است.تمامى كاركنان شركت کلان مهر به خوبى در حوزه هاى ايمنى و حفاظت محيط زيست آموزش مى بينند . هرنيروى جديد، قبل از آغاز به كار بايد در درجه اول آموزش هاى ايمنى را فرا گيرد. تمامى تلاش ما بر اين است كه پرسنل و نيروهاى جديد كارى، مخاطرات همراه با كار مارا به خوبى درك كنند. مخاطرات همراه باکار به دلیل انجام فعالیت بر روی لوله ها و لاین های حاوى سیال با دمای بالا و فشار زیاد اجتناب ناپذير هستند. اما بايد به دقت با ارزيابى شرايط و پایبندی به استانداردها ،‌ملاحظات مناسب را در نظر داشت و عدم رخداد حادثه جانى در سالهاى گذشته، دليل محكمى بر موفقيت کلان مهر در اين حوزه است. کلان مهر با قدرت تمام شعار ”اول ايمنى بعد كار“ را به كاركنان خود القا مى كند. براى اين منظور، مهندسان ايمنى و حفاظت اين شركت، دائما شرايط كارى را بررسى كرده و در اين حوزه بسيار سخت گيرانه عمل مى كنند. اولين و مهمترين ملاحظات ايمنى،ارایه طرح ایمنی (HSE PLANE) استفاده از تجهيزات پيشگيرى و رفع حوادث احتمالى است.

HSE که به معنای سلامت، امنیت و محیط زیست می باشد، شرکت مهندسی کلان مهر البرز را برآن داشت تا چگونگی نظارت خود را نسبت به مسائل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست برای حفاظت از سلامت نیروها ،تجهیزات و محیط زیست مستند نموده، تا درکنار فعالیت های خود مسائل مربوط به بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست رادر صدر اولویت های خود قراردهد. اين دستورالعمل به عنوان يك راهنما، براي جاري كردن كليه دستورالعمل ها و الزامات HSE مصوب شركت مهندسی کلان مهر البرز بوده و برگرفته از دستور العمل های تصویبی در شركت ملي نفت ايران ، شرکت ملی گاز ایران ، دستورالعمل HSE پیمانکاران ، دستورالعمل HSE  پیمانکاران نفت مي باشد.

 • – تعريف حداقل الزامات دستورالعمل HSE که بايد توسط شرکت مهندسي کلان مهر البرز در محيط هاي قراردادي رعايت گردد.

 • – توجه همزمان به موضوعات بهداشت، ايمني و محيط زيست

 • – هماهنگي بين واحدها و قسمتهاي مختلف و همچنين چگونگي اجرايي كردن دستورالعمل هاي ديگر

 • – تبيين خواسته هاي مديريت شركت مهندسي کلان مهر البرز در خصوص مديريت اجرايي HSE از جمله اهداف اين دستورالعمل مي باش

دامنه کاربرد:

اين دستورالعمل براي استفاده در تمامي پروژه هاي اين شركت ، محل كار ، انبارها ، و كليه قسمتها و اماكن شركت مهندسي کلان مهر البرز تهيه گرديده است. كليه قسمتها در برنامه اجرايي ملزم به پيروي و برآورد خواسته ها و انتظارات مديريت شركت مي باشند.

وظايف HSE مديريت شرکت مهندسي کلان مهر البرز :

 • – مسئوليت دارد كه در مورد ضرورت هاي ايمني ، مقدمات تعليمات لازم و مشخص را براي پرسنل فراهم آورده و آنها را قادر سازد اين ملزومات را اجرا نمايند.
 • – موظف است پرسنل را به منظور دستيابي به عمليات ايمن و تحقق دستورالعمل ها و الزامات مورد تاييد حمايت و تشويق نمايد.
 • – موظف است اطمينان حاصل كند كه دستورالعمل حا ضر در كارگاه و پروژه هاي شركت جاري مي باشد.
 • – موظف است در صورت مشاهده موارد خاص ( نظير تكرار مداوم حوادث، بيماري هاي واگيردار، موارد مشكوك و… ) با انجام اقدامات مناسب نسبت به مقابله با آنها اقدام نمايد و با تخصيص منابع مورد نياز ( مالي، انساني، فيزيكي و … ) كليه مراحل را مطابق موازين HSE تضمين نمايد .
 • – موظف است شرايط لازم را به منظور ارائه آموزش هاي HSE مورد نياز كاركنان خود فراهم نمايد.
 • – هماهنگي بين واحدها و قسمتهاي مختلف و همچنين چگونگي اجرايي كردن دستورالعمل هاي ديگر
 • – تبيين خواسته هاي مديريت شركت مهندسي کلان مهر البرز در خصوص مديريت اجرايي HSE از جمله اهداف اين دستورالعمل مي باش
 • – جاري نمودن دستورالعمل در كليه بخشهاي اجرايي پروژه

 • -آشنايي با قوانين مقررات و اصول ايمني

 • -فراهم كردن تسهيلات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي تدوين شده از مديريت تضمين كيفيت و همچنين آموزشهاي مقطعي كارگاهي ويژه پرسنل .

 • -هماهنگي كامل با HSE كارفرما در سايت و ايجاد تمهيد لازم براي آموزش نيروها مطابق با شرايط و خطرات موجود در محل اجراي پروژه.

 • – پيروي از اين دستورالعمل و ساير الزامات HSE ، راهنماها و روشهاي اجرايي توسط کليه پرسنل

 • – عمل به برنامه تامين بهداشت و سلامت كاركنان

 • – برنامه ريزي به منظور اسكان پرسنل در منطقه و فراهم نمودن تسهيلات بهداشتي و رفاهي

 • – برنامه ريزي جهت تهيه آب آشاميدني سالم و غذاي پرسنل.

 • – برنامه ريزي جهت شناسايي و برقراري آموزشهاي لازم در زمينه بهداشت پرسنل به شرح ذيل

 • – آموزش بهداشت عمومي با توجه به نيازهاي بهداشتي اختصاصي شغل بويژه آشنايي با راههاي پيشگيري يا درمان گرمازدگي.

 • – ارزيابي دوره هاي آموزشي برگزار شده جهت پرسنل شركت از طريق آزمون و غيره.

 • – شناسايي ساير نيازهاي آموزشي پرسنل در زمينه بهداشت.

 • – گزارش تحليلي جهت اطلاع از نحوه آموزش پرسنل

شعار های ایمنی کلان مهر