کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: کنتاکت چک

تست ولو

تست ولو

برای انجام تست سطح تماس و آب بندی بین سیت و پلاگ ولو از خمیر بلوچک استفاده می گردد.در این روش پس از انجام تعمیرات (غالبا عملیات لپینگ) ابتدا سطوح مورد نظر با دستمال تنظیف پاک می گردتد . سپس خمیر بلو چک بر روی سطح پلاگ مالیده می شود